X

Usługi prawne świadczone przez adwokata Paweł Sakowicz Bielsk Podlaski dotyczą m.in. następujących zagadnień, pojęć i tematyki:

 

nieruchomości, inwestycje budowlane, zamówienia publiczne, własność, mienie, grunty, własność lokali, przeniesienie własności, zasiedzenie własności nieruchomości (rzeczy ruchomej), zasiedzenie służebności gruntowej, współwłasność, zniesienie współwłasności, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, służebności gruntowe, służebność przesyłu, zastaw, hipoteka, księgi wieczyste, posiadanie, czynności prawne, zawarcie umowy, oferta, wady oświadczenia woli, pełnomocnictwo, zobowiązania, potrącenie, odnowienie, zwolenienie z długu, zmiana wierzyciela, zmiana dłużnika, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, zawieranie umów, rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, prawo odstąpienia od umowy, odstępne, sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, sprzedaż konsumencka, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa z podwykonawcą, zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, umowa deweloperska, umowa najmu, wypowiedzenie najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa pożyczki, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, darowizna, renta, dożywocie, ugoda, kaucja gwarancyjna, zasiedzenie nieruchomości, spadki, dziedziczenie, testament, zachowek, przyjęcie spadku (proste, z dobrodziejstwem inwentarza), odrzucenie spadku, niegodność dziedziczenia, wydziedziczenie, nieważność testamentu, odwołanie testamentu, wykładnia testamentu, bezpodstawne wzbogacenie, podział majątku, czyny niedozwolone, błąd medyczny, błąd lekarski, naruszenie dóbr osobistych, zniesławienie, wypadki komunikacyjne, wypadek drogowy, odszkodowania, nawiązka, pozew, wniosek, postępowanie upominawcze, nakaz zapłaty, sprzeciw, postępowanie nakazowe, zarzuty, postępowanie dowodowe, dowody, ochrona dóbr osobistych, zadośćuczynienie, rozwód, alimenty, władza rodzicielska, wspólność majątkowa, umowa majątkowa małżeńska, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej, obowiązek alimentacyjny; zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pomówienie, prywatny akt oskarżenia, postępowanie odwoławcze, wyrok łączny, przestępstwa komputerowe, naprawienie szkody, zawezwanie do próby ugodowej, postępowanie pojednawcze, przedawnienie roszczeń, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona praw lokatorów, wspólnota mieszkaniowa, prawo mieszkaniowe, nieruchomość wspólna, przetarg, negocjacje, obrót nieruchomościami, środki zapobiegawcze, tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór Policji, postępowanie przygotowawcze, śledztwo, dochodzenie, apelacja, zażalenie, kasacja, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, odwołanie od decyzji, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna do NSA (Naczelnego Sądu Administracyjnego), wywłaszczenie nieruchomości, umorzenie postępowania, postępowanie nakazowe, postępowanie wieczystoksięgowe, środki odwoławcze, proces, postępowanie nieprocesowe, rękojmia za wady, niezgodność towaru z umową, gwarancja jakości, strona postępowania, interes prawny, wszczęcie postępowania, wgląd w akta sprawy, opinia biegłego, przesłuchanie strony, rozprawa, decyzja, uchylenie decyzji, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, wstrzymanie wykonania decyzji, postępowanie administracyjne, postępowanie przed sądami administracyjnymi, postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie w sprawach o wykroczenia, prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze, działalność gospodarcza.

 

 

 

 

Strona główna

We are small designer team for premium Joomla Templates

 • About, first image
 • About,second image
 • About, third image
 • Post Example
 • Youtube Video
 • Vimeo Video
 • Google Map
 • Slideshow Post
 • Lorem is great

ADWOKAT PAWEŁ SAKOWICZ

  KANCELARIA ADWOKACKA

 Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym, karnym, rodzinnym, administracyjnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych, świadcząc usługi doradztwa, jak również reprezentując Państwa w postępowaniach sądowych.

Wnikliwie analizujemy każdą sprawę, poszukując odpowiednich rozwiązań w celu indywidualnej pomocy Klientom. Do naszych zadań należą również sporządzanie umów, udział w negocjacjach i wiele innych. Ceny ustalane są indywidualne.

Proponujemy współpracę z naszą kancelarią prawną w każdej trudnej sytuacji – wszystkie problemy są możliwe do rozwiązania.

 

 

 

Usługi

Usługi

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Sakowicz zapewnienia pomoc prawną oraz reprezentuje Klienta w sądzie, a także przed organami władzy publicznej oraz organami egzekucyjnymi. Pomoc prawna świadczona jest na podstawie stałej umowy lub w drodze usług doraźnych. Pomoc prawna udzielana jest także dla osób czasowo lub stale przebywających za granicą.

W ramach działalności, Kancelaria oferuje stałą, kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych na warunkach ustalonych odrębną umową. W tym zakresie istnieje możliwość zarówno ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego jak i godzinowego.

 

"Aequitas sequitur legem"

Słuszność idzie za prawem
 • Prawo rodzinne - Rozwody
                                    i alimenty

  • rozwód i separację (rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzekaniem o winie)
  • sprawy o alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
  • ustalenie kontaktów z dziećmi
  • egzekucja kontaktów z dziećmi
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej (również z datą wsteczną)
  • podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie
  • eksmisja współmałżonka w sprawie o rozwód
  • korzystanie ze wspólnie zajmowanego mieszkania w sprawie o rozwód
  • sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • Prawo cywilne:

  • pism przedprocesowych, w tym wezwań do zapłaty i zawezwań do próby ugodowej
  • pism inicjujących postępowanie sądowe (pozwów, wniosków)
  • odpowiedzi na pozew
  • odpowiedzi na wniosek
  • sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty
  • zażaleń, apelacji
  • wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych
  • o zapłatę
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • uznanie za zmarłego
  • odwołanie darowizny
  • rozwiązanie umowy dożywocia
  • uchylenie się od skutków oświadczenia woli
  • eksmisję
  • naruszenie dóbr osobistych
  • sporządzanie, opiniowanie, kontrola projektów umów

   

 • Prawo karne, wykroczeń,
      oraz wykonawcze:

  • pomoc prawna w razie zatrzymania i tymczasowego aresztowania
  • obrona podejrzanych w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenia i śledztwa)
  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym (przed Sądem I i II Instancji)
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przed sądami i prokuraturą, występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego
  • sporządzanie zażaleń na umorzenie dochodzenia i śledztwa
  • sporządzanie apelacji od wyroków sądowych
  • przestępstwa
  • wykroczenia
  • przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe
  • z oskarżenia prywatnego
  • odroczenie wykonania kary
  • przerwa w karze
  • dozór elektroniczny
  • przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 • Prawo spadkowe:

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • zachowek
  • pomoc przy sporządzeniu testamentu
  • nieważność testamentu
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i polecenia w testamencie
  • przyjęcie i odrzucenie spadku
  • odpowiedzialność za długi spadkowe
  • niegodność dziedziczenia
 • Sprawy własności nieruchomości:

  • ochronę własności
  • ochronę posiadania
  • zasiedzenie
  • zniesienie i podział współwłasności
  • służebność przesyłu, w tym dochodzenie odszkodowań
  • immisje sąsiedzkie
 • Odszkodowania:

  • odszkodowania za szkody osobowe (czyli na przykład utrata zdrowia w wyniku wypadku, pogorszenie sytuacji życiowej czy wreszcie śmierć osoby bliskiej)
  • odszkodowania za szkody rzeczowe
  • odszkodowania za szkody majątkowe
  • odszkodowania za wypadki w pracy
  • odszkodowania za wypadki w gospodarstwach rolnych
  • odszkodowania za błędy medyczne
  • odszkodowania za sieci przesyłowe
 • Prawo gospodarcze i prawo
      spółek handlowych:

  • spory pomiędzy przedsiębiorcami
  • pomoc prawna przy rejestracji działalności gospodarczej, EDG oraz KRS
  • tworzenie i rejestracja wszelkich podmiotów gospodarczych oraz ich przedstawicielstw 
   i oddziałów
  • prowadzenie spraw korporacyjnych
  • organizacja zgromadzeń wspólników
  • sporządzanie projektów umów i statutów
  • sporządzanie uchwał i innych wewnętrznych aktów prawnych
  • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części
  • przekształcenia, podziały i połączenia podmiotów gospodarczych
  • pomoc prawna przy likwidacji podmiotów gospodarczych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • przygotowywanie pism do Krajowego Rejestru Sądowego
  • reprezentacja przed Sądami
  • pomoc prawna w postępowaniu upadłościowym (wnioski o upadłość, zgłaszanie wierzytelności)
  • kontakty z Urzędami US, ZUS, KRS
 • Obsługa firm:

  • bieżąca obsługa podmiotu gospodarczego w formie dyżuru w siedzibie Klienta lub za pośrednictwem form komunikowania się na odległość
  • sporządzanie pisemnych opinii i udzielaniu ustnych porad prawnych, opiniowaniu zapisów prawnych
  • konstruowaniu umów handlowych, udział w negocjacjach
  • zakładanie i przekształcenia przedsiębiorstw, a także sprawy ze stosunku wewnętrznego firmy spółki m.in. w oparciu o prawo spółek handlowych (projekty uchwał, protokołów walnych firm zgromadzeń)
  • prawa upadłościowego (składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności)
  • prawa zamówień publicznych
  • opracowywania uchwał regulaminów i innych aktów wewnętrznych
  • reprezentacji we wszelkiego rodzaju postępowaniach: sądowych, administracyjnych, kontrolnych
 • Windykacja należności:

  • postępowanie przedsądowe, w tym wezwania do zapłaty
  • negocjacje z dłużnikiem
  • przygotowywanie projektu ugody z dłużnikiem w optymalnej dla Klienta formie
  • odzyskiwanie należności z umów lub faktur
  • czynności mające na celu zabezpieczenie spłaty należności
  • wyjawienie majątku
  • postępowanie pojednawcze, w tym zastępstwo prawne
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym
  • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym
 • Prawo pracy:

  • doradztwo w zakresie stosunków pracy
  • reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą oraz reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikiem
  • wypowiedzenia umowy o pracę
  • zwolnienia dyscyplinarnego
  • ustalenia istnienia stosunku pracy
  • świadectwa pracy
  • praca w warunkach szczególnych
 • Prawo własności intelektualnej:

  • doradztwo z zakresu praw własności przemysłowej,
  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego,
  • reprezentowanie w sprawach dotyczących naruszeń znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej oraz w zakresie prawa autorskiego,
  • reprezentowanie w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Usługi prawne świadczone przez adwokata Paweł Sakowicz Bielsk Podlaski dotyczą m.in. następujących zagadnień, pojęć i tematyki:

 

nieruchomości, inwestycje budowlane, zamówienia publiczne, własność, mienie, grunty, własność lokali, przeniesienie własności, zasiedzenie własności nieruchomości (rzeczy ruchomej), zasiedzenie służebności gruntowej, współwłasność, zniesienie współwłasności, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, służebności gruntowe, służebność przesyłu, zastaw, hipoteka, księgi wieczyste, posiadanie, czynności prawne, zawarcie umowy, oferta, wady oświadczenia woli, pełnomocnictwo, zobowiązania, potrącenie, odnowienie, zwolenienie z długu, zmiana wierzyciela, zmiana dłużnika, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, zawieranie umów, rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, prawo odstąpienia od umowy, odstępne, sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, sprzedaż konsumencka, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa z podwykonawcą, zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, umowa deweloperska, umowa najmu, wypowiedzenie najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa pożyczki, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, darowizna, renta, dożywocie, ugoda, kaucja gwarancyjna, zasiedzenie nieruchomości, spadki, dziedziczenie, testament, zachowek, przyjęcie spadku (proste, z dobrodziejstwem inwentarza), odrzucenie spadku, niegodność dziedziczenia, wydziedziczenie, nieważność testamentu, odwołanie testamentu, wykładnia testamentu, bezpodstawne wzbogacenie, podział majątku, czyny niedozwolone, błąd medyczny, błąd lekarski, naruszenie dóbr osobistych, zniesławienie, wypadki komunikacyjne, wypadek drogowy, odszkodowania, nawiązka, pozew, wniosek, postępowanie upominawcze, nakaz zapłaty, sprzeciw, postępowanie nakazowe, zarzuty, postępowanie dowodowe, dowody, ochrona dóbr osobistych, zadośćuczynienie, rozwód, alimenty, władza rodzicielska, wspólność majątkowa, umowa majątkowa małżeńska, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej, obowiązek alimentacyjny; zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pomówienie, prywatny akt oskarżenia, postępowanie odwoławcze, wyrok łączny, przestępstwa komputerowe, naprawienie szkody, zawezwanie do próby ugodowej, postępowanie pojednawcze, przedawnienie roszczeń, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona praw lokatorów, wspólnota mieszkaniowa, prawo mieszkaniowe, nieruchomość wspólna, przetarg, negocjacje, obrót nieruchomościami, środki zapobiegawcze, tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór Policji, postępowanie przygotowawcze, śledztwo, dochodzenie, apelacja, zażalenie, kasacja, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, odwołanie od decyzji, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna do NSA (Naczelnego Sądu Administracyjnego), wywłaszczenie nieruchomości, umorzenie postępowania, postępowanie nakazowe, postępowanie wieczystoksięgowe, środki odwoławcze, proces, postępowanie nieprocesowe, rękojmia za wady, niezgodność towaru z umową, gwarancja jakości, strona postępowania, interes prawny, wszczęcie postępowania, wgląd w akta sprawy, opinia biegłego, przesłuchanie strony, rozprawa, decyzja, uchylenie decyzji, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, wstrzymanie wykonania decyzji, postępowanie administracyjne, postępowanie przed sądami administracyjnymi, postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie w sprawach o wykroczenia, prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze, działalność gospodarcza.

 

 

 

 

Usługi prawne świadczone przez adwokata Paweł Sakowicz Bielsk Podlaski dotyczą m.in. następujących zagadnień, pojęć i tematyki:

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie adwokackie ustalane jest indywidualnie, na podstawie umowy z Klientem. O wysokości honorarium decyduje rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania i zaawansowania oraz wymagany nakład pracy adwokata.


W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności honorarium na raty.

MOŻLIWE METODY ROZLICZEŃ

wynagrodzenie ryczałtowe

Ta forma rozliczeń obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (np. w danej instancji, przygotowanie pisma, itp.). Umowa określa z góry zakres czynności Kancelarii objętych wynagrodzeniem, a jego wysokość jest niezależna od czasu trwania zlecenia.

wynagrodzenie godzinowe

Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów gospodarczych, które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależne jest od liczby godzin, które Kancelaria przeznaczyła na świadczenie usług Klientowi.

koszty reprezentacji w sprawach cywilnych i karnych


Uzależnione są od wartości dochodzonego roszczenia w sprawie cywilnej, bądź etapu postępowania sprawy karnej. Przy ustalaniu wynagrodzenia za reprezentowanie Klienta Kancelaria stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Stawki minimalne w sprawach cywilnych i karnych są uzależnione od stawek minimalnych wskazanych w Rozporządzeniu.

Dane Kontaktowe

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PAWEŁ SAKOWICZ

Ze względu na obowiązki zawodowe prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed wizytą celem umówienia dogodnego terminu spotkania.

ADRES: 17-100 Bielsk Podlaski
ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 2
tel. 503 97 70 89
e-mail: biuro@kancelariasakowicz.pl
Zapraszamy do współpracy